Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeentebeleid   /  Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplanning
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke gemeente een meerjarenplan moet opmaken zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen.
Dit meerjarenplan moet vastgesteld worden in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode en start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, dus het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur, alle acties die het bestuur in hun legislatuur wil realiseren en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan. Het gehele plan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

BBC
De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop de gemeente en het OCMW hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel instrumentarium.

Strategische nota
In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beledig op elkaar afgestemd en geïntegreerd.
Deze nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn de beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt. 

Toelichting
Bij het meerjarenplan hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in het meerjarenplan zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.

Het meerjarenplan heeft een dynamisch karakter. Dit document wordt dus niet als volledig en af beschouwd. Nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende legislatuur opdringen waardoor men het plan kan actualiseren en bijsturen.

Het lokaal bestuur Zwalm vindt communicatie en transparantie over het beleid zeer belangrijk. Via 4 inspraakmomenten in 4 verschillende deelgemeenten werd naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden over de krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025 geluisterd. 

Financiële nota
In de financiële wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Onderstaand vind je zowel het oorspronkelijk meerjarenplan als de diverse aanpassingen.