Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Reactie ontwerp ruimtelijk beleidsplan provincie Oost-Vlaanderen

Reactie ontwerp ruimtelijk beleidsplan provincie Oost-Vlaanderen

Ontwerp van ruimtelijk beleidsplan provincie Oost-Vlaanderen

Geef jouw reactie

Nog tot en met 19 juli loopt een openbaar onderzoek over een ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Oost-Vlaanderen. In dit plan wordt een toekomstbeeld voorgesteld, met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in 2050.

Wat is bijzonder aan het plan?

Het volledige plan kan je nalezen op de website van de provincie. Het plan zelf omvat meer dan 500 bladzijden, maar twee elementen staan volgens ons centraal:

1) Dit plan wil opnieuw ‘ruimte maken’. Het idee is dat de open ruimte terug echt ‘open’ moet worden, zodat deze haar rol beter kan vervullen voor de natuur (de ‘longen’), de landbouw (de ‘gouden gronden’) en waterberging (de ‘sponzen’). Daarvoor heeft de provincie kaarten opgemaakt die in elke gemeente vrij gedetailleerd deze open gebieden afbakenen.

Maar… in die gebieden wonen, leven en werken nu vele duizenden mensen of zijn hier eigenaar van een bouwperceel. Als lokaal bestuur vragen we ons af wat de rechtstreekse of onrechtstreekse invloed zal zijn van dit plan op deze woningen en percelen: kunnen er nog vergunningen worden afgeleverd, is er waardeverlies? Veel vragen, zowel juridische als financiële, waarop het antwoord momenteel nog niet zo duidelijk is.  

2) Daarnaast wil de provincie het wonen vooral concentreren in de bovenlokale kernen en de steden. Het achterliggend idee is dat het leven daar beter te organiseren is, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit en nabijheid van voorzieningen. 

Maar… dit heeft natuurlijk een keerzijde: in veel dorpen en gemeenten, die geen bovenlokale kernen zijn, zal het aantal inwoners dalen. Is dat dan wel zo duurzaam? Bovendien zou volgens dit provinciaal plan ook de bedrijvigheid bij voorkeur in die kernen moeten ondergebracht worden, tenzij het absoluut niet verweefbaar is. Maar is dat wel realistisch?

Lokale impact

Het voorliggend ontwerp beleidsplan
1. houdt geen rekening met de lokaal sterk gewenste ontwikkeling van een woonzorgcentrum, een mix van sociale (met het oog op het behalen van ons bindend sociaal objectief = 71 woongelegenheden) en private woningen en een uitbreiding van de basisschool,
2. houdt geen rekening met de intekening van het terrein van de steenbakkerij te Roborst waarop momenteel een ondertekend brownfieldconvenant lopende is en een visieontwikkeling van een aangrenzend gebied van 10 ha in functie van natuur,
3. zou bijvoorbeeld de reeds lang vergunde en ingeburgerde ontwikkeling van voetbalclub SK Munkzwalm, met haar bijhorende voorzieningen (oppervlakte = +- 4 ha), onzeker maken, enz.

Daarnaast ontbreekt duidelijkheid over het financiële plaatje en duiding van de noodzakelijke flankerende financiële instrumenten. Dit vormt een belangrijke tekortkoming van voorliggend ontwerp, en staat ook een adequate beoordeling ervan in de weg.

Wat doet jouw lokaal bestuur?

We formuleerden een advies over dit ontwerp van beleidsplan, want we hebben namelijk een aantal bekommernissen bij dit plan. Je kan het integrale advies hier lezen. 

Onze bezorgdheden hebben we ook aan bod gebracht tijdens het burgemeestersoverleg van de 14 gemeenten van de regio Vlaamse Ardennen. Samen hebben we afgesproken om dit advies grondig uit te werken en daarbij aandacht te besteden aan de woonlinten, kernen, bedrijven en zelfs volledige dorpen die mogelijks de impact ondervinden van dit plan. We willen in dit advies ook het belang van de rechtszekerheid aankaarten. Welke rol zal dit plan spelen bij de beoordeling van projecten of plannen?

Het advies werd goedgekeurd op de gemeenteraad en wordt overgemaakt aan het provinciebestuur. We rekenen er op dat dit unaniem gedragen standpunt van de 14 gemeenten van de regio Vlaamse Ardennen tot bijsturing van dit provinciaal plan zal leiden.  

Waar kan je het inkijken?

1) Het beleidsplan kan je bekijken via deze link. Verder kan je bij ons ook een papieren versie komen inkijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 

2) Je kan bekijken of jouw woning of perceel gelegen is in een gebied dat op een van de plannen van de provincie staat. Je kan dat doen via deze link. 

Wat kan je zelf doen?

Tot 19 juli 2023 kun je zelf een reactie geven. Je kan dat op de volgende manieren:

1) Via het webformulier op de website van de provincie.

2) Stuur een mailtje naar de provincie via reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

3) Je kan een aangetekend schrijven richten aan de deputatie van provincie Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent)

4) Een afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum (PAC), Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of in het gemeentehuis.

We raden je aan om het webformulier te gebruiken. Het is erg belangrijk dat je adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk formuleert en daarbij duidelijk verwijst naar het betrokken plan. Via het webformulier kan je aanduiden op welk deel van het plan dat je reageert.

Goed om weten

De provincieraad heeft dit plan al voorlopig goedgekeurd. Dat wil zeggen dat er enkel nog wijzigingen aangebracht kunnen worden die gebaseerd zijn op de adviezen, reacties of standpunten die tijdens het openbaar onderzoek werden geformuleerd. 

Ook jij bent hiervoor aan zet! Sluit je aan en dien voor 19 juli je reactie in. 

visual-liggend-QLcuH1