Familienaam - toekenning en wijziging

Beschrijving

Elk kind krijgt bij de geboortenaam een familienaam toegewezen. In de naamgeving naar Belgisch recht is sprake van enerzijds de afstamming van vaderszijde en moederszijde en anderzijds de afstamming alleen van moederszijde. Bij niet-Belgen wordt de wetgeving gevolgd van het land waar het kind onderdaan van is. Hieronder wordt enkel het Belgisch recht vernoemd. Heeft het kind recht op een meervoudige nationaliteit, dan kunnen de ouders kiezen welke wetgeving zal worden gevolgd om de familienaam te bepalen. Het Belgisch recht heeft dus niet automatisch voorrang wanneer het kind ook de Belgische nationaliteit heeft.

Toekenning van de familienaam

Een summiere samenvatting van de volledige regelgeving van het Belgische naamrecht vind je terug op de website van de Vlaamse Vereniging voor Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (VLAVVABS) alsook de bijbehorende schema' s in pdf-formaat.
 

Wijziging van de familienaam

Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders
De ouders kunnen samen, of een van hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand (van de woonplaats, de geboorteplaats of plaats van erkenning) opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen.
Voorwaarde: de verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de dag van kennisname van de vaststelling van de afstamming en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders door adoptie of volle adoptie
De naamsverandering als gevolg van een adoptie of volle adoptie heeft uitwerking vanaf de datum van de adoptieakte (adoptieakte door vrederechter of notaris) of van de neerlegging van het verzoekschrift (bij toestemmingsweigering) na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de adoptie goedkeurt of uitspreekt.

Naamsverandering bij koninklijk besluit

De koning staat de naamsverandering toe als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en geen verwarring schept noch schade berokkent aan de verzoeker of aan derden.

1. De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger dient het schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de minister van Justitie:
 Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamwijzigingen
 Waterloolaan 115
 1000 Brussel
 tel. 025 42 67 03
2. De dienst naamswijzigingen laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten je dient op te sturen.
3. Je moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen.
4. Het koninklijk besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan, wordt in het Belgisch staatsblad bekend gemaakt. Iedere belanghebbende kan verzet aantekenen binnen de 60 dagen.
5. Indien er geen verzet werd aangetekend, wordt het K.B. waarin de naamverandering wordt toegestaan definitief binnen 60 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
6. De begunstigde zendt of overhandigt een afschrift van het K.B. of een uittreksel binnen 60 dagen na de registratie tegen ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke stand: ◦van de geboorteplaats van de begunstigde of één van de begunstigden;
◦van de verblijfplaats indien de begunstigde niet in België is geboren;
◦van het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in België is geboren is of woont.
 Deze termijn is strikt bindend. Zoniet moet de procedure worden overgedaan.
7. Binnen 15 dagen na de toezending of overhandiging van het afschrift of uittreksel uit het K.B. schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van dat besluit over in het geboorteregister of bijgevoegd register. Van de overschrijving wordt melding gemaakt in de kantlijn van de akten van de burgerlijke stand van de begunstigde en op de akten van de kinderen geboren na het verzoek.
8. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft melding van de overschrijving aan de minister van Justitie en aan de ambtenaren van de burgerlijke stand die een kantmelding moeten maken.
9. De naamsverandering heeft gevolg vanaf de dag van de overschrijving voor begunstigde en zijn minderjarige kinderen tot wie het verzoek is uitgebreid en de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.

De familienaam naar buitenlands recht
De naam, als element van de staat van de persoon, wordt beheerst door het persoonlijk statuut. Hieruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de wetgeving van de staat waarvan het kind onderdaan is, moet toepassen bij de vaststelling van de naam in de geboorteakte (art. 38 Wetboek Internationaal Privaatrecht).
Indien evenwel moeilijkheden optreden om de naam te bepalen bij gebrek aan documentatie over de toe te passen vreemde wetgeving, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand de Belgische wet toepassen om de naam van het kind vast te stellen.

Naderhand kan, wanneer de vreemde wet met zekerheid gekend is, door de betrokkene een vordering ingesteld worden (niet kosteloos) tot verbetering bij vonnis of een verzoek tot de procureur des Konings worden gericht om de geboorteakte door zijn tussenkomst (kosteloos) te laten verbeteren door de rechtbank.


 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory