Geboorteaangifte

Beschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Benodigdheden

Voor de geboorteaangifte breng je volgende documenten mee:
• de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
• het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
• indien je gehuwd bent:
◦ jouw trouwboekje;
◦ de identiteitskaart van jouw echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
◦ Indien jouw huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
• bij de aangifte van jouw eerste kind: eventueel de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind;
•i n geval van erkenning: het erkenningsattest.

Uitzonderingen

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, melding aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft. Dit kan een medewerker zijn van het ziekenhuis, de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was indien de bevalling niet in een ziekenhuis plaats vond. Deze persoon dient binnen de 3 kalenderdagen (geen werkdagen) de aangifte te doen.

Procedure

Wie?
De wettige ouders (moeder, vader of beiden samen) van het kind geven de geboorte aan.
De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.
Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

Sinds 1 juli 2007 traden een aantal wetswijzigingen aan de afstammingswet in voege waardoor o.a. het wettelijk vermoeden van vaderschap wordt afgezwakt.
Dit houdt in dat gehuwden die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen en een geboorteaangifte doen, gezamenlijk een verklaring moeten afleggen dat de echtgenoot de vader is van het kind. Indien die verklaring niet werd afgelegd vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte kan het kind alleen door de moeder worden aangegeven en krijgt dit kind alleen een moederlijke afstamming.

Deze regeling is ook van toepassing op uit de echt gescheiden koppels die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen, als er nog een geboorteaangifte moet worden gedaan en op echtparen die een rechterlijke toestemming hebben om afzonderlijk te gaan wonen.

Op 1 januari 2015 trad de wet op het meemoederschap in voege: wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kindje krijgt, zijn beide moeders automatisch juridisch ouder van het kind. Bij niet-gehuwde lesbische koppels kan de meemoeder het kind erkennen.
Voorwaarde is dat de meemoeder de Belgische, Deense, Maltese, Nederlandse, Spaanse of Britse nationaliteit heeft. Zo niet zal de meemoeder het kind moeten adopteren om een juridische band van moederschap te verkrijgen.

Wanneer?
De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte (geboortedag niet inbegrepen - zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen wel inbegrepen). Is de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Waar?
De aangifte van geboorte doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Bij aangifte krijg je de formulieren voor:
• het aanvragen van de kinderbijslag;
• de inschrijving bij het ziekenfonds;
de inenting van het kind.


             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory