Echtscheiding

Beschrijving

Een echtscheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:
• Door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
• Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.).
Daarnaast bestaat er ook een beperkte scheiding van tafel en bed.

Door onderlinge toestemming

Wat?
Voordat ze een verzoekschrift kunnen indienen bij de rechtbank van eerste aanleg moeten beide echtgenoten een volledig akkoord bereiken over de verdeling van de goederen, de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.

Hoe?
Stap 1: De partijen (echtgenoten) werken onderling een regeling uit over de vermogensrechterlijke gevolgen (verdeling van roerende en onroerende bezittingen en eventueel onderhoudsuitkeringen). Wanneer een verdeling van onroerende goederen moet gebeuren, is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Als er kinderen zijn, moet een regeling worden uitgewerkt over het bezoekrecht en co-ouderschap, terwijl ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen moet worden vastgelegd. In dat geval kan een uitkering tussen de echtgenoten worden afgesproken.
Stap 2: Behalve voor de verdeling van onroerende goederen is er in principe geen tussenkomst van een notaris of advocaat nodig. In dit geval wenden beide partijen zich rechtstreeks tot de burgerlijke griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze om een verzoekschrift tot scheiding door onderlinge toestemming in te dienen.
• Tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen, zullen beide partijen twee maal samen moeten verschijnen voor de rechtbank. Bij de eerste verschijning voor de rechtbank moeten beide partners aanwezig zijn. Bij de tweede verschijning mogen zij zich laten vertegenwoordigen en hoeven dus zelf niet aanwezig te zijn. Indien op het moment van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding reeds een feitelijke scheiding van minstens zes maanden bestaat, kan men verzoeken om de tweede verschijning te laten wegvallen.

Binnen de zes maanden na de indiening van het verzoekschrift doet de rechtbank een uitspraak. Als er geen tweede verschijning nodig is, kan de uitspraak onmiddellijk na de eerste verschijning gebeuren en wordt de periode met een viertal maanden verkort.

Kunnen beide echtgenoten over een twistpunt geen akkoord bereiken, dan is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk.

Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Wat?
Dit is een schuldloze scheiding waarbij de schuld van de scheiding bij geen van de partijen (echtgenoten) wordt gelegd.

Hoe?
De rechter oordeelt of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. De onherstelbare ontwrichting wordt vastgesteld op basis van volgende criteria:
• Feitelijke scheiding van minstens zes maanden bij gemeenschappelijke scheidingsaanvraag (aanvraag via tussenkomst van een advocaat);
• Feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzijdige scheidingsaanvraag;
• Overspel, grove beledigingen, geweld, ... (Dit is enkel een eventueel bewijs van de onherstelbare ontwrichting, maar hieruit blijkt geenszins enige vorm van schuld).

De schuldvraag zal wel een rol spelen bij het vragen van de alimentatie, maar dit maakt deel uit van een andere procedure. De echtscheiding wordt uitgesproken zodra de onherstelbare ontwrichting vaststaat.

Scheiding van tafel en bed

Wat?
Dit is een soort van beperkte scheiding: de huwelijksovereenkomst wordt niet ontbonden, enkel de plicht tot samenwonen stopt. Er vindt een vereffening* plaats van het gemeenschappelijke vermogen zoals bij een gewone echtscheiding.

*De vereffening is de voorbereiding van de verdeling van het gemeenschapppelijk vermogen. Hierbij worden het gemeenschappelijk en het eigen vermogen bepaald, wordt gekeken wat de beide partners als eigen vermogens mogen terugnemen uit het gemeenschappelijk vermogen en welke vergoedingen er te regelen zijn tussen de drie vermogens (2 eigen vermogens en gemeenschappelijk vermogen).

Definitieve uitwerking
De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis "kracht van gewijsde" (de rechterlijke beslissing kan niet meer in verzet of hoger beroep worden aangevochten) heeft gekregen:
• Echtscheiding met onderlinge toestemming: een maand na de uitspraak
• Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: een maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van opname van het vonnis of arrest in de DABS.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory