Erkenning van een kind

Beschrijving

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt de erkenning door de vader of moeder vast in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) dan voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:
• bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven;
• als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven;
• voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Benodigdheden

• Identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner.
• Een recent afschrift van de geboorteakte van het kind indien het kind niet in Zwalm is geboren.
• Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wanneer de vader en moeder allebei aanwezig zijn bij het opmaken van de geboorteakte krijgt het Belgische kind van rechtswege de naam van de vader en is er geen andere naam nodig.

Procedure

In welke gevallen gebeurt een erkenning?
Vóór de geboorte:
Meest voorkomende situatie: de vader of meemoeder* is niet gehuwd met de moeder en ze wonen al dan niet samen. De vader of meemoeder erkent het kind, met toestemming van de moeder.

Na de geboorte:
De vader of meemoeder* kan een kind erkennen als er geen vader in de geboorteakte vermeld wordt of als de oorspronkelijke vaderlijke afstamming is vernietigd na ontkenning van het vaderschap.
In zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt de erkenning door de moeder, bv. als er geen geboorteakte werd opgemaakt.

*Voorwaarde is dat de meemoeder de Belgische, Deense, Maltese, Nederlandse, Spaanse of Britse nationaliteit heeft. Zo niet zal de meemoeder het kind moeten adopteren om een juridische band van moederschap te verkrijgen.
 
Wanneer?
Een erkenning is niet termijngebonden en kan gebeuren:
• vóór de geboorte (vanaf de zesde maand van de zwangerschap) met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
• bij de geboorteaangifte zelf.
• na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Waar?
Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als je de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Hoe?

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, bieden:
• de moeder en de erkenner (indien het kind jonger is dan 12 jaar);
• de moeder, de erkenner en het kind (indien het kind tussen 12 en 18 jaar oud is);
• de erkenner en het kind (indien het kind meerderjarig is)
zich samen aan bij de dienst burgerzaken.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory