Teraardebestelling: begraving - crematie

Hoe gaat de teraardebestelling na een overlijden in zijn werk?

Er zijn 2 mogelijkheden van teraardebestelling na een overlijden:
• begraving
• crematie.

Wie kiest voor crematie kan ook beslissen wat er met de assen gebeurt.

Wie beslist over de soort teraardebestelling?

De specifieke wensen van de overledene moeten gerespecteerd worden. Deze kunnen blijken uit diverse handelingen:
• De overledene heeft zijn/haar wensen mondeling kenbaar gemaakt;
• De wens van de overledene blijkt uit een bepaald geschrift (bv. een testament);
• De overledene heeft bij de dienst burgerzaken laten registreren of hij/zij al dan niet gecremeerd wil worden en volgens welke geloofsovertuiging hij/zij die uitvaart wil hebben. Deze gegevens zijn opgenomen in het bevolkingsregister.
Bij een overlijdensaangifte wordt steeds nagegaan of er een wilsbeschikking inzake de teraardebestelling bestaat. Is dit het geval, dan wordt deze wilsbeschikking toegevoegd aan de aangifte van het overlijden.
Zijn er geen specifieke wensen van de overledene bekend, dan beslissen in principe de langstlevende echtgenoot, de levenspartner, de bloedverwanten of de naaste verwanten over de soort teraardebestelling.
Bij betwisting beslist de rechtbank (voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg) over de zaak. Je raadpleegt in dat geval best een advocaat.
De nabestaanden hebben de vrije keuze van begraafplaats.

Concessies

Het tarief voor een grondconcessie van 50 jaar op de gemeentelijke begraafplaats bedraagt 250,00 euro per vierkante meter met een minimum van 2 m². Het tarief voor de bijzetting gedurende 50 jaar van een asurn in een columbariumelement (met een maximum van 2) bedraagt 500,00 euro. (gemeenteraadsbesluit concessietarieven inwoners). Niet-inwoners van de gemeente betalen het dubbele tarief (gemeenteraadsbesluit concessietarieven niet-inwoners).
Aanvragen tot concessies kunnen schriftelijk ingediend worden ter attentie van het College van burgemeester en schepenen of ingediend worden aan het loket van de dienst burgerzaken.
 
 
 
 
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory