Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Wilsverklaring tot euthanasie

Wilsverklaring tot euthanasie

Beschrijving

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval hij niet meer in staat is om zijn wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma. De strikte voorwaarden zijn vastgelegd op 28 mei 2002 in de wet betreffende de euthanasie.
Alle informatie over de andere mogelijkheden omtrent euthanasie en waardig levenseinde vind je op de website van LEIF.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:
• opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
• opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen.

Benodigdheden

• Ondertekend formulier voor een wilsverklaring. Je kan de aangifte ook direct aan het loket doen.
• Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Procedure

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst burgerzaken in de databank van de FAO Volksgezondheid. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken 

Sinds 2 april 2020 zijn wilsverklaringen onbeperkt geldig. Enkel wilsverklaringen die zijn opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020 vallen onder deze nieuwe regel. Heb je een wilsverklaring opgesteld voor 2 april 2020, dan is je verklaring 5 jaar geldig. Je zal je wilsverklaring dus nog een laatste keer moeten herbevestigen voor het einde van die 5 jaar. Een herziening van een wilsverklaring gebeurt opnieuw met een origineel aanvraagformulier.


De wilsverklaring kan een of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.