Wilsverklaring tot euthanasie

Beschrijving

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval hij niet meer in staat is om zijn wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma. De strikte voorwaarden zijn vastgelegd op 28 mei 2002 in de wet betreffende de euthanasie.
 

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:
• opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
• opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
• opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:
• de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is;
• de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is;
• het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is;
• het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk;
• de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie;
• het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht;
• de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Benodigdheden

• Ondertekend formulier voor een wilsverklaring. Je kan de aangifte ook direct aan het loket doen.
• Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Bij een vernieuwing van een euthanasie-aanvraag kun je geen fotokopie van de vorige aanvraag gebruiken. Je zorgt voor een nieuw en origineel formulier.

Procedure

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst burgerzaken in de databank van de FAO Volksgezondheid. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring. De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring.

De wilsverklaring kan een of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Opgelet!
Ingevolge een recente wetswijziging is de vijfjaarlijkse herbevestiging van de wilsverklaring niet langer noodzakelijk. Maar vergis je niet: deze nieuwe regel is uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd NA het in voege gaan van de aanpassing aan de wet dus NA 02.04.2020.
 
 
Alle informatie over de andere mogelijkheden omtrent euthanasie en waardig levenseinde vind je op de website van LEIF.
 
 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory