Hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een beperking

Heb je in je leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een eetapparaat of een boodschappenwagen? Heb je behoefte aan aangepast meubilair, bredere deuropeningen of een aangepaste wagen? Zou je de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden kunnen gebruiken, of heb je nood aan een brailleleesregel of een spraaksynthesizer?

Ja kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor financiële tegemoetkomingen voor dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van de meerkost. Het VAPH komt immers enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Voor info over de hulpmiddelen en aanpassingen in de werksituatie moet je bij de VDAB zijn.

Welke hulpmiddelen?

Alle soorten hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor je bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst. Deze lijst biedt een overzicht van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor je een tegemoetkoming kunt krijgen. Per hulpmiddel of aanpassing staat aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag..). Heb je door je specifieke of uitzonderlijke zorgbehoefte een hulpmiddel of aanpassing uit de refertelijst nodig met een veel hogere kostprijs dan het refertebedrag, dan kan het VAPH dit hulpmiddel of die aanpassing eventueel toch terugbetalen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) en de noodzaak van het duurdere hulpmiddel of de aanpassing goed motiveren. Aan elk hulpmiddel is de categorie eenvoudig hulpmiddel of duurder hulpmiddel verbonden. De aanvraag procedure verschilt naargelang de categorie. De refertelijst kan je bekomen op het gemeentehuis of onderaan downloaden. Ze wordt regelmatig aangepast.
Indien je een aanpassing of hulpmiddel nodig heeft dat niet in de lijst vermeld wordt, kan je aan de bijzondere bijstandscommissie de vraag stellen om toch een tegemoetkoming te krijgen. Het hulpmiddel of de aanpassing in kwestie moet dan wel minimum € 250 kosten en je zal je uitzonderlijke vraag in functie van je persoonlijke situatie goed moeten motiveren. Voor een aantal zaken (bijvoorbeeld fietsen met een motor, speciale onderwijsleersmiddelen, etc.) komt het VAPH nooit tussen. Een volledige opsomming vind je ook op de website van VAPH.

Hoe aanvragen?

Om van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen te kunnen genieten moet je bij het VAPH ingeschreven zijn. Dit doe je door onderaan het aanvraagformulier in te vullen en aan de provinciale afdeling van het VAPH in de provincie waar je woont te bezorgen. Het is heel belangrijk dat je eerst je aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

De tweede stap van de aanvraagprocedure is de opmaak van een multidisciplinair adviesrapport. Hiervoor moet je een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in 'individuele materiële bijstand' (IMB). Dit team heeft een speciale erkenning voor de opmaak van dergelijke adviesverslagen. In het verslag neemt het team alle elementen op die belangrijk zijn om te oordelen over uw vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen.

Sinds 1 januari 2009 kan je in bepaalde omstandigheden tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen zonder adviesrapport van een multidisciplinair team. Die mogelijkheid gaat op voor een tweetal situaties:

Vervanging van een hulpmiddel
Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor je in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe. Én de zogeheten 'refertetermijn', d.i. de gemiddelde verwachte levensduur van het hulpmiddel of de aanpassing, is verstreken. (Je vindt de refertetermijn voor ieder hulpmiddel of aanpassing terug in de refertelijst.)

Aanvraag van eenvoudige hulpmiddelen
Je hebt in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing goedgekeurd gekregen en je vraagt nu een zogeheten 'eenvoudig' hulpmiddel of aanpassing aan. (De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*).

In deze situaties volstaat een gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier onderaan.
Je hoeft dan geen formulier 'Aanvraag tot inschrijving en bijstand' in te dienen.

Is je hulpmiddel of aanpassing aan vervanging toe en is de refertetermijn nog niet verstreken, dan moet je wel bij je multidisciplinair team langsgaan voor een adviesrapport.

Is je aanvraagdossier volledig, dan beslist het VAPH of je een tegemoetkoming voor de gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen krijgt.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 is de geldigheid van de beslissingen beperkt tot twee jaar. Voor woningaanpassingen is de beslissing vier jaar geldig. Beslis je pas na die termijn het hulpmiddel aan te kopen of de aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Terugbetaling

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tussen te komen in de kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen aan je woning of auto, dan is het principe dat het VAPH je de factuur of een deel ervan terugbetaalt.

Je moet eerst je aanvraag tot tegemoetkoming bij de provinciale afdeling van het VAPH indienen. Pas nadien mag je het hulpmiddel of de aanpassing aankopen. Het veiligst is te wachten tot je een positieve beslissing van het VAPH gekregen hebt en je dus zeker bent dat je een tegemoetkoming zult ontvangen. Achteraf vaststellen dat een dure investering toch niet in aanmerking komt voor terugbetaling, kan bijzonder onaangenaam zijn. Enkel in het geval van een eerste aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen kan je uitzonderlijk hulpmiddelen of aanpassingen aankopen tot maximum één jaar voorafgaand aan je aanvraag.

Wanneer je het hulpmiddel of de aanpassing aangekocht hebt, stuur je de originele factuur naar de provinciale afdeling van het VAPH. De factuur moet opgesteld zijn op jouw naam.
Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 heb je hiervoor twaalf maanden de tijd. Is een factuur ouder dan dat, dan betaalt het VAPH niet meer. Voor aanvragen voor 1 januari 2009 moet de factuur binnen de zes maanden na de factuurdatum bij het VAPH ingediend zijn.
 
Normaal gezien betaal je eerst zelf de factuur voor je hulpmiddel aan de leverancier en betaalt het VAPH pas nadien het bedrag van de factuur aan jou terug.

Geef je er echter de voorkeur aan het VAPH zelf de factuur te laten betalen, dan volgt u de zogeheten 'derdebetalersregeling'. In dat geval geef je de toestemming aan het VAPH om in jouw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Je kan dat doen door middel van het formulier 'Rechtstreekse betaling aan leverancier'. De leverancier moet uiteraard akkoord gaan met deze betaalwijze.

meer info op: www.vaph.be.

Downloads

 

 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
sociale.dienst@zwalm.be
T 055 49 91 91 

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je via de centrale infolijn
(T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u. - 17.30 tot 19.30 u. 
vrijdag: 9 tot 12 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de sociale dienst niet bereikbaar op donderdagavond 
 

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory