Beroep wijzigen

Beschrijving

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de bevolkingsregisters, gaat over de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put, zonder melding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.
Het feit dat je houder bent van een bepaald diploma betekent niet automatisch dat je dit beroep uitoefent.

Deze informatie kan worden aangevuld met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
Het beroep van een personeelslid van de openbare sector wordt beperkt tot de vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair, ... Er is geen vermelding meer van de eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt.

Benodigdheden

• je identiteitskaart;
• indien van toepassing: ◦een getuigschrift van het hoofd van de onderwijsinrichting waar je voltijds les volgt volgens het volledig leerplan;
◦een officieel document als bewijs dat je titularis bent van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (architect, verpleger, journalist, ...).

Procedure

Uitgangssituatie

Wie die nooit een beroep of een vak heeft uitgeoefend, krijgt de vermelding "zonder beroep".

De vermelding "zonder beroep" geldt tevens voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Vanaf 18 jaar kan je, indien je nog school loopt, vragen dat de vermelding "student" tussen haakjes na "zonder beroep" komt. Dit kan enkel wanneer je voltijds les volgt in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan en je een getuigschrift van het hoofd van de inrichting kan voorleggen.

Een werkzoekende krijgt in de registers de vermelding van zijn laatste beroepskwalificatie.

Hoe een beroepswijziging aanvragen?

De aangifte van een beroepswijziging kan je doen:
• online via het digitale loket van de gemeente;
• persoonlijk aan het loket;
• schriftelijk (via brief of e-mail).

Bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. architect, verple(e)g(st)er, journalist), moet je een officieel document als bewijs voorleggen.