Cultuurraad

De cultuurraad: wat en waarom?

De gemeentelijke cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor alle aangelegenheden met betrekking tot het cultuurbeleid in Zwalm. In de cultuurraad zetelen diverse socio-culturele verenigingen: zowel private als publieke. Ook individuele Zwalmenaren die affiniteit hebben met cultuur, zijn welkom.

De statuten en het organiek reglement van de cultuurraad van Zwalm (GR 26.02.2015):
 

Adviseren

De cultuurraad kan op eigen initiatief advies geven aan de gemeente, of de gemeente kan advies vragen aan de cultuurraad. De cultuurraad geeft bijvoorbeeld advies over het subsidiereglement, over de jaarplanning van de verschillende activiteiten, over hoe wij vorming voor socio-culturele verenigingen willen invullen, ...
In 2013 werd de cultuurraad ook betrokken bij de voorbereiding en het uitdenken van de meerjarenplanning voor cultuur. In mei 2013 is er een "klankbordgroep" georganiseerd waarop alle verenigingen van de cultuurraad werden uitgenodigd. De doelstelling van dit overlegmoment was het bespreken en verder invullen van de actieplannen voor cultuur voor het meerjarenplan 2014-2019. Ook het debat omtrent de diverse schoolgebouwen en kerken is op dit overleg geopend.
De cultuurraad is ook betrokken bij het latere actieplan rond het nieuw gemeenschapscentrum in Munkzwalm. In oktober 2013 werd hierover gedebatteerd op de cultuurraad. Er waren op deze vergadering 23 leden van de cultuurraad aanwezig. Op basis van deze debatten en de bevraging in 2013 heeft de gemeente een omgevingsanalyse en inventaris van de gebouwen gemaakt, die zijn opgenomen in het meerjarenplan. Op de cultuurraad van juni 2015 werd nogmaals een vragenlijst rondgedeeld die peilde naar de concrete behoeften van de verenigingen. De doelstelling van deze vragenlijst was het dubbel verifiëren van de bestaande plannen voor de nieuwbouw met de behoeften van de verenigingen.
Uit deze vragenlijst, en de input van de verschillende adviesraden, heeft de gemeente de plannen herbekeken en haalbare wijzigingen doorgevoerd.

Vanuit onze expertise staan we de gemeente dus bij in het voeren van haar beleid.

Organiseren

Binnen de cultuurraad worden, naast het bespreken en het adviseren van het algemeen cultuurbeleid, ook werkgroepen opgericht om activiteiten vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn Open Monumentendag, Zwalm Kluistert, 100 jaar Groote Oorlog, Erfgoeddag. In deze werkgroepvergaderingen komen we samen met een enthousiaste groep vrijwilligers en werken we de verschillende activiteiten concreet uit.

Bestuur van de cultuurraad

Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met cultuurraad@zwalm.be of :
Frans Verlaeckt
Voorzitter
Tel: 055 49 73 04
 
Johan Vandendriessche
Secretaris/bibliothecaris
Tel: 055 48 05 51
 
Fanny Delaey
Afdelingshoofd Vrije Tijd en Cultuur
Tel: 055 48 05 88
cultuur@zwalm.be

Wie zit in de cultuurraad

Download hier de ledenlijst van de cultuurraad Zwalm
Het gemeentebestuur en de cultuurraad willen iedereen die in onze gemeente begaan is met het lokale culturele leven uitnodigen om deel uit te maken van de cultuurraad.

Ben jij ook cultureel actief in Zwalm, met een vereniging of heb je een eigen project?
Stel dit kort voor in een schriftelijke kandidatuur en richt je schrijven aan:
Cultuurraad Zwalm (Bibliotheek)
Sportlaan 3
9630 Zwalm
 

 
 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory