Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  GECORO

GECORO

Wat is een GECORO?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.
De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies.
Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Goedkeuringsbesluiten en samenstelling

Zie gemeenteraadbesluit van  van 28.11.2019
De GECORO bestaat, naast de voorzitter die eveneens deskundig is (Brigitte Vermeersch), uit 9 leden en hun plaatsvervangers:

3 deskundige leden (Brigitte Vermeersch, Anna Verhoeve en Geert Pauwels) en hun plaatsvervangers; 
6 leden en hun plaatsvervangers voorgedragen door verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuur, land- en tuinbouw, gezinnen, mobiliteit en verkeersveiligheid, lokale economische actoren en sociaal wonen); 

Commissiesecretaris: Mikaël Callebaut.

Meer info

www.gecoro.info

Verslagen van de raad