GECORO

Wat is een GECORO?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.
De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies.
Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Goedkeuringsbesluiten

Gemeenteraad

Samenstelling

Zie gemeenteraadbesluit van  van 28.11.2013
De GECORO bestaat, naast de voorzitter die eveneens deskundig is (Brigitte Vermeersch), uit 8 leden en hun plaatsvervangers:
•    6 leden en hun plaatsvervangers voorgedragen door verschillende maatschappelijke geledingen (werkgevers, werknemers, landbouwers, milieu, sociale huisvesting en middenstand).
•    2 deskundige leden (Didier Van Coppenholle en Dirk Remue) en hun plaatsvervangers.
Commissiesecretaris: Mikaël Callebaut

Meer info

www.gecoro.info
 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory