Hoe dien je bezwaar in tegen de gemeentelijke belastingen?

Voor wie?

Indien je meent door het gemeentebestuur onrechtmatig belast te zijn, dan kan je bezwaar indienen tegen de betreffende belasting.

Wat zijn de stappen?


Een bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm
Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Je zal binnen de 8 dagen een ontvangstmelding krijgen.
Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift.
In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.
Het college van burgemeester en schepenen zal een beslissing nemen inzake dit bezwaar binnen de wettelijke termijn van 6 maanden na de indiening van jouw bezwaar.
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.
 
 
 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory