Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zonevreemde bedrijven te Zwalm, oude procedure. Aankondiging openbaar onderzoek

 

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zonevreemde bedrijven, oude procedure.  Openbaar onderzoek van maandag 8 april tot en met vrijdag 7 juni 2019. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 februari 2019 het ontwerp GRUP zonevreemde bedrijven voorlopig vastgesteld.  Dit GRUP heeft als doel rechtszekerheid te geven aan 8 zonevreemde bedrijven op het grondgebied van Zwalm (De Pauw Begrafenissen, Beerlegemsebaan 45; De Muynck en zonen, Latemdreef 43; Glorieus Patrick, Hundelgemsebaan 80; Cressana bvba, Borstekouterstraat 66; Debo nv, Zottegemsesteenweg 40; Jan De Vriendt, Machelgemstraat 54; Garage Van Twembeke, Boekelbaan 2 en Danny Mievis & co, Boekelbaan 113).  

Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organiseert en deelt het college van burgemeester en schepenen aan de bevolking mee dat gedurende een periode van 60 dagen een openbaar onderzoek wordt gehouden.  Dit openbaar onderzoek start op maandag 8 april en loopt tot en met vrijdag 7 juni 2019.   

Het ontwerp met bijhorende stukken kan digitaal worden geraadpleegd via de gemeentelijke website en ligt gedurende voornoemde periode ter inzage van eenieder op de gemeentelijke dienst stedenbouw te Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.  Dit tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 11u30, woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00 en donderdagavond van 17u30 tot 19u30. 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.  De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  Digitaal kunnen opmerkingen en bezwaren worden ingediend via stedenbouw@zwalm.be.

Bijgevolg wordt gemeld dat eveneens het onderzoek tot milieueffectrapportage en de ontheffingsbeslissing geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be onder dossiernummer SCRPL16235) of op de gemeentelijke dienst stedenbouw tijdens de voormelde openingsuren en dit tot het einde van het openbaar onderzoek van het GRUP.

  


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory