Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Opzoekingen – adressen en uittreksels door derden

Opzoekingen – adressen en uittreksels door derden

Beschrijving

Je kan over jezelf of in sommige situaties over anderen persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen.

Voorwaarden

Met het oog op de bescherming van de privacy wordt het verstrekken van informatie aan derden uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister beperkt.
• Iedereen kan uittreksels krijgen over zichzelf en over de personen die hij wettelijk vertegenwoordigt.
• Daarnaast kunnen enkel de wettelijke vertegenwoordiger (ouders van een kind, voogd, ...) of een bijzondere gemachtigde uittreksels verkrijgen uit de registers of getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt.
• Het is voor privé-personen verboden bovenvermelde registers zelf te raadplegen.

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (natuurlijke persoon, privé-instelling met of zonder rechtspersoonlijkheid, openbare instelling) veronderstelt dat de afgifte van de documenten voorgeschreven of toegestaan is door of krachtens de wet.

Bedrag

Gratis.

Bijzonderheden

Elke advocaat kan een uittreksel vragen voor een cliënt. Hierbij de te volgen procedure:

Een aanvraag voor een uittreksel uit het bevolkingsregister dient steeds schriftelijk te gebeuren en ondertekend te zijn. Volgens art.3 en art.7a van het K.B. van 16/7/92 kan op schriftelijke aanvraag en met vermelding van het gebruik, informatie verstrekt worden uit de bevolkingsregister onder vorm van een uittreksel uit de registers wanneer de afgifte van die documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.
Je stuurt de aanvraag op naar dienst burgerzaken.

Procedure

Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.