Jouw straat een speelstraat?

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is:
 • Een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegang een hek geplaatst wordt met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding "speelstraat”.
 • De volledige breedte van de openbare weg wordt voorbehouden voor spelende kinderen.
 • Zij worden hierbij gelijkgesteld aan voetgangers, uitgezonderd wat betreft verplicht gebruik van het trottoir of indien er geen is, de berm of het fietspad (art. 42 van de wegcode is dus hier niet van toepassing).
 • In de straat is er  al een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • De straat heeft een overheersende woonfunctie, er is dus geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • De weg is enkel speelstraat op de vastgelegde dagen en uren. De uren waarop men een straat afsluit als speelstraat moeten steeds dezelfde zijn.
 • Het is toegelaten om tijdens de uren van de speelstraat speelinfrastructuur op de openbare weg te plaatsen, mits een doorgang van 3 meter wordt vrijgehouden.
 • De speelstraat moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en mogen spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen. Zij moeten de doorgang vrijlaten voor voetgangers die spelen en voorrang aan hen verlenen.

Bijkomende bepalingen in Zwalm:

 • Een speelstraat kan maximum 14 dagen in de grote vakantie (van 13 tot 20 u.) plaatsvinden. Ook bij regenweer wordt de straat best afgesloten. Betert het weer, dan kunnen kinderen toch buiten spelen. De dagen worden vooraf vastgelegd samen met het gemeentebestuur  en meegedeeld aan de buurt. Er kan niet van deze vastgelegde data afgeweken worden.
 • Slechts een beperkt stuk van de straat wordt afgesloten. De initiatiefnemers bepalen samen met de buurt welk stuk dit zal zijn (van huisnummer x tot huisnummer y). Het is dus niet zo dat elke kind voor de eigen ouderlijke woning zal kunnen spelen. Bij elke aanvraag wordt de bereikbaarheid van handelszaken, parkings,.. bekeken.
 • Voor elke straat is er een straatverantwoordelijke. Deze vormt het aanspreekpunt voor de gemeente en de buurt. Indien de straatverantwoordelijke in de grote vakantie met verlof gaat, dient vooraf een vervanger voor die periode aangeduid te worden. Deze wordt ook vermeld in de afsprakennota.
 • Elke keer de speelstraat ‘open’ is, is er toezicht. De buurt bezorgt het gemeentebestuur een lijst van de mensen die toezicht doen per dag dat er speelstraat georganiseerd wordt.
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als de meer dan 50% van de bewoners in de straat akkoord gaan. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer uit de straat heeft hierbij een stem.
 • Alle afspraken worden in een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de straatverantwoordelijke gegoten. Indien bewoners bepalingen van de afsprakennota niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de straatverantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.
 • De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.
 • De gemeente Zwalm verzekert straatverantwoordelijke en de toezichthouders zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen.
 • Men kan enkel voor de eigen straat (waar men gedomicilieerd is) een aanvraag indienen.
 • Alle aanvragen gebeuren voor 5 juni van het jaar waarin de buurt de speelstraat in de grote vakantie wil houden.
 • Personen die niet in de straat woonachtig zijn en die om bepaalde redenen toegang  tot deze straat nodig hebben kunnen hiertoe de toestemming verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen nadat zij een gemotiveerde aanvraag hiervoor indienden.

Hoe wordt mijn straat een speelstraat?

Hieronder vind je de belangrijkste stappen die je moet ondernemen om van je straat een speelstraat te maken:

 • Overloop de voorwaarden en check of jouw straat in aanmerking komt.
 • Zoek enkele buren die samen met jou het initiatief willen nemen en het toezicht op zich willen nemen. Bekijk wie de straatverantwoordelijke wordt.
 • Praktische uitwerking: baken een geschikt stuk straat af, kies de beste periode uit.
 • Ga langs bij alle bewoners van de straat met de bewonersenquête. Begin hier tijdig aan want het kan wel even duren vooraleer je alle bewoners gecontacteerd hebt.
 • Dien het volledige aanvraagdossier in op de jeugddienst. Het aanvraagdossier bevat informatie over de aangevraagde speelstraat, de contactpersoon, de straatverantwoordelijke en de toezichthouders  en een bewonersenquête.
 • Vervolgens wordt het dossier geadviseerd door de politie. Het college van burgemeester en schepenen spreken zich uit over de aanvraag. Zij moet tijdelijke bijzondere politiemaatregelen nemen voor de speelstraat. Daarna ontvangt de straatverantwoordelijke een bevestiging.
 • Het gemeentebestuur informeert alle bewoners van de ganse straat en eventueel ook de nabije omgeving.

Tips

Een straat is niet altijd een speelstraat. Speelstraaturen zijn vaste uren. Daarna is de straat weer gewoon een openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk de kinderen daar attent op te maken. Ouders spelen hier een belangrijke rol.

Als bewoner van een speelstraat moet je incalculeren dat ook kinderen uit nabijgelegen straten geïnteresseerd kunnen zijn om te komen meespelen.

De ganse breedte van de weg is voorbehouden voor het spelen en tijdens de voorziene uren mogen er speeltoestellen (skateramps, springkasteel, …) geplaatst worden. Deze mogen wel de eventuele doorgang van toegelaten voertuigen niet hinderen. De speelinfrastructuur valt onder het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Speelstraten die van plan zijn om speeltoestellen te plaatsen kunnen dit KB opvragen bij de jeugddienst.

Uiteraard kunnen de bewoners ook zelf nog een aantal andere afspraken maken: bv. geen harde balspelen in de straat, niet krijten op gevels van huizen, …

Sommige speelstraten maken er echt iets speciaals van: feestelijke opening, elke dag een thema (vb. fietsen, stoepkrijt, volksspelen, …) of plannen zelfs een heus buurtfeest… Maar dat is uiteraard allemaal vrijblijvend!

De afsprakennota

De gemeente Zwalm stelt de afsprakennota op, deze wordt ondertekend door de straatverantwoordelijke en het gemeentebestuur.

Wat doet de het gemeentebestuur?

 • De gemeente Zwalm zorgt voor ondersteuning op vlak van de communicatie over het project.
 • De gemeente Zwalm verzekert straatverantwoordelijke en de toezichthouders als  vrijwilligers, zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.
 • De gemeente Zwalm brengt de bewoners van de straat na goedkeuring op de hoogte van de beslissing die het college van burgemeester en schepenen genomen heeft.

Wat doen de straatverantwoordelijke en de toezichthouders?

 • De straatverantwoordelijke en de toezichthouders staan in voor de voorbereiding van de speelstraat. Zij bereiden het dossier voor, zorgen voor de bewonersenquête, dienen de aanvraag in en zijn het aanspreekpunt voor zowel de gemeente, de politie als de buurt.
 • De straatverantwoordelijke en de toezichthouders plaatsen dagelijks de verkeershekkens en halen die weer weg op de uren zoals bepaald in het politiereglement.
 • De straatverantwoordelijke en de toezichthouders  maken per dag een overzicht op van wie toezicht houdt op de speelstraat. Zij zorgen ervoor dat uren van de "speeltijd” gerespecteerd worden en zorgen voor de goede werking van de speelstraat.
 • De straatverantwoordelijke en de toezichthouders  melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan de gemeentelijke jeugddienst.
 • De straatverantwoordelijke en de toezichthouders, kunnen samen met de andere bewoners, een evaluatie opmaken van de speelstraat.
 • Deze afspraken gelden enkel voor de straatverantwoordelijke en de toezichthouders van de speelstraat. Ze kunnen niet gedelegeerd worden aan andere bewoners.

Formulieren aanvraag

Pagina's 5 tot 10 van onderstaande infobrochure dienen bij het gemeentebestuur ingediend te worden vóór 5 juni om een aanvraag te doen.
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory