Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Aankoop natuurgebieden

Aankoop natuurgebieden

Het lokaal bestuur wenst te focussen op het uitbreiden van het groenaanbod en natuurgebied in Zwalm met aandacht voor meer biodiversiteit. Zwalm behoort tot één van de gemeenten in Vlaanderen met het laagste percentage aan beschermde bossen en andere natuurgebieden. Het lokaal bestuur wil daarom steun bieden bij de aankoop van gronden via het reglement met als doel deze gronden te ontwikkelen en te beheren als natuurreservaat. 
 

Voorwaarden

Zwalmse particulieren of verenigingen kunnen deze subsidie ontvangen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:
 
 • De natuurlijke persoon dient in Zwalm gedomicilieerd te zijn op het ogenblik van de aanvraag. 
 • De privaatrechtelijke rechtspersoon dient een actieve rol of verwerking aan te tonen op het grondgebied van de gemeente Zwalm. 
 • De aangekochte percelen, waarvoor de akte is verleden, moeten kunnen worden ingepast in het globaal kader van de goedgekeurde verkenning voor een natuurbeheerplan type 4.
 • Op aangekochte percelen is geen goedgekeurd natuurbeheerplan van type 2,3 of 4 van een andere beheerder van toepassing waarmee het gewenste natuurstreefbeeld, zoals vermeld in het managementplan Natura 2000, al wordt beoogd.
 • Op aangekochte percelen is geen boscompensatie in natura van toepassing.
 • De subsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied in landbouwgebruik.
 • Er zal door de beheerder een toegankelijkheidsregeling worden opgesteld die niet strijdig mag zijn met de inhoud van het natuurbeheerplan.
 • Voor het gebied moet een beheercommissie bestaan die minstens eenmaal per jaar samenkomt en waarin minstens 1 waarnemer van het lokaal bestuur is opgenomen. Het lokaal bestuur stelt een waarnemer aan en communiceert dat met de conservator.
 • De aanvrager stelt een conservator of verantwoordelijke aan die door het publiek en door openbare besturen omtrent de diverse beheersaspecten van het gebied kan worden gecontacteerd. De aanvrager deelt de naam van deze persoon/personen aan het lokaal bestuur mee. 
 • De beheercommissie mét de gemeentelijke waarnemer organiseert minimaal jaarlijks samen één of meer openbaar aangekondigde geleide bezoeken waarop het brede publiek welkom is en dat minstens een deel van de type 4-beheerde terreinen van de aanvrager aandoet. 
 • De termijnen voor de realisatie van de bestemming worden als volgt vastgelegd: 
  - grasland: maaien/begrazing: 3 jaar na aankoop
  - ruigte: periodiek maaien:3 jaar na aankoop
  - aanplant bos: 3 jaar na aankoop
  - omvormingsbeheer met kap van populieren of andere en spontane opslag of aanplant: 5 jaar na aankoop
 • De aanvrager moet alle andere subsidiemogelijkheden uitputten alvorens een gemeentelijke aanvraag te doen. 
 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de aankoopprijs. Dit bedrag staat onder invloed van de voorwaarden in het reglement.
 

Hoe deze subsidie aanvragen?

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient te worden ingediend bij de milieudienst. De aanvraag kan slechts eenmaal worden ingediend voor hetzelfde perceel. De aanvragen moeten jaarlijks voor 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend worden.
 
De aanvraag moet vergezeld zijn van:
 • een gedetailleerde opgave van de oppervlakte en de totale kosten
 • een uittreksel uit het kadastraal plan
 • een uittreksel uit het gewestplan, eventueel BPA of RUP, waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
 • een uittreksel uit de biologische waarderingskaart
 • een ecologische beschrijving van de betroffen gronden en een opgave van de visie over de toekomstige ontwikkeling
 • een kopie van de notariële akte, waarin is opgenomen dat het onroerend goed wordt aangekocht met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type 4 als vermeld in artikel 16ter, §1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 • een precieze opgave van mogelijke subsidies van andere overheden
 • het adres en het nummer van de rekening waarop de gemeentelijke subsidie kan worden gestort.