Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Kadervorming jeugdwerk

Kadervorming jeugdwerk

Als jongere kan je bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor cursussen kadervorming. Zowel cursussen die leiden tot het attest animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk als vervolmakingscursussen komen in aanmerking voor deze subsidie. Vervolmakingscursussen houden verband met technieken (bijvoorbeeld kaart en kompas, knutseltechnieken, lichamelijke expressie, speltechnieken en spelanimatie, groepstechnieken, wateranimatie, ehbo …) en hebben tot doel een ruimer activiteitenaanbod aan kinderen en jongeren te kunnen bieden. De relevantie van de gevolgde cursus toon je best aan bij de aanvraag.

Je komt in aanmerking voor subsidiëring als je minstens 15 en maximum 25 jaar bent en in Zwalm woont of actief bent in een erkend Zwalms jeugdwerkinitiatief. De toelage tot het volgen van cursussen bedraagt 100% van de inschrijvingskosten met een maximum van 100 euro voor een weekendcursus en 150 euro voor een drie of meerdaagse cursus. Elke aanvrager kan per jaar meerdere aanvragen indienen, maar de toelage per aanvrager is wel geplafonneerd op 250 euro. Indien het totaalbudget dat in de begroting is voorzien, uitgeput is, worden alle bedragen voor terugbetaling percentueel verminderd.

Deadline voor de aanvraag: 15 februari. 
Uitbetaling: in de loop van april. 

Meer informatie over de subsidievoorwaarden in onderstaande documenten.
Een overzicht van cursussen gegeven door organisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap en dus ook in aanmerking komen voor de subsidie vind je hier

Wil je na het volgen van je animator of hoofdanimator cursus stage lopen op de speelpleinwerking van Zwalm? Neem dan contact op met de jeugddienst.