Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Zwaluwnesten instandhouding

Zwaluwnesten instandhouding

Het lokaal bestuur voorziet een gemeentelijke toelage voor het in stand houden van bewoonde huis-, gier- en boerenzwaluwnesten. De toelage heeft betrekking op zwaluwnesten aan/in woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwalm. Enkel bezette nesten komen in aanmerking, zowel natuurlijke als kunstnesten. De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich bevindt. Er is maar één aanvraag per adres mogelijk.

Voorwaarden 

Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na te leven:
 • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten, waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
 • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
 • Er worden geen lakverven of andere schadelijke bedekkingsmiddelen gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
 • Indien de muren op het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product worden gebruikt.
 • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
 • (Verlaten) nesten worden minimaal drie jaar behouden.
 • Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere huisdieren die een bedreiging kunnen vormen voor het behoud van de nesten.
 • Bij overlast door andere uitwerpselen in de nabijheid van het nest dient de aanvrager de nodige maatregelen te treffen (mestplank bijvoorbeeld) om deze overlast in te perken. 

Hoeveel bedraagt de toelage?

 • 25 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 tot 2 nesten
 • 37,50 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 3 tot 5 nesten
 • 50 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie vanaf 6 nesten
Indien de jaarlijkse in het meerjarenplan goedgekeurde raming overschreden wordt, zullen de uitbetalingen pro rata gebeuren.

Hoe deze subsidie aanvragen?

De aanvraag voor betoelaging wordt bij het gemeentebestuur ingediend (met foto's). Bij voorkeur zo snel als mogelijk én in de maand dat het nest bewoond wordt. De indieningsperiode is van 1 april tot en met 31 juli. De datum dat de aanvraag binnenkomt bij het gemeentebestuur telt voor het bepalen van het controlemoment.
De premies worden pas uitbetaald na vooraf aangekondigde controle van de kolonie(s) door een hiertoe door het lokaal bestuur gemachtigd ambtenaar en/of vrijwilliger. De controle gebeurt elk jaar. De indiener van de aanvraag gaat akkoord met deze controle van de kolonie. Het lokaal bestuur noch de gemachtigde ambtenaren en/of vrijwilligers zijn aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het uitvoeren van de controles. 
Het lokaal bestuur behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan het reglement.