Tussenkomst tuinonderhoud

Wat?

Wanneer inwoners van Zwalm zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden, moeten zij soms beroep doen op een tuinaannemer. De sociale dienst komt onder bepaalde voorwaarden tussen in de kosten. Het gaat om spitten, snoeien, gras afmaaien en eventueel afvoeren van maaisel of snoeisel naar het containerpark.
De sociale dienst komt niet tussen in de aanleg van de moes- en/of siertuin, het plaatsen van omheiningen, het aanleggen van een terras of pad in klinkers of andere verharding.
 

Voorwaarden?

1.    ingeschreven zijn met het hoofdverblijf in het bevolkingsregister van Zwalm;
2.    geen of maximum één onroerend goed hebben met een kadastraal inkomen van max. 1000,00 euro (geïndexeerd) en effectief wonen in de woning waarop de aanvraag betrekking heeft;
3.    de aanvrager noch een inwonend gezinslid is in staat zelf de tuin te onderhouden, dit kan aangetoond worden via volgende bewijzen:
* een handicap hebben van minstens 66% of een beperking van de zelfredzaamheid = minstens 9 punten (attest  ziekenfonds of Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);
* langdurig ziek zijn (minimum 1 jaar)
* hoge leeftijd
en bovendien deel uitmaken van een van volgende categorieën:
- categorie 1: alle personen van het gezin hebben recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
- categorie 2: personen met een laag inkomen (het inkomen wordt op dezelfde wijze berekend als de verwarmingstoelage);
- categorie 3: personen met een schuldenoverlast.
 

Tussenkomst?

De tussenkomst voor tuinonderhoud bedraagt 50% van de kostprijs (BTW inbegrepen) van de factuur, met een maximum van 400 euro per jaar per gezin.
Indien het tuinonderhoud gebeurt door een Zwalmse tuinaannemer bedraagt de tussenkomst 60% van de kostprijs (BTW inbegrepen) van de factuur met een maximum van 400 euro per jaar per gezin.
De sociale dienst gaat na of je recht hebt op een tussenkomst. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 
Wat meebrengen naar de sociale dienst?
•De factuur van een erkende tuinaannemer;
•De identiteitskaart van de aanvrager;
•Het meest recente aanslagbiljet personenbelasting van alle gezinsleden;
•Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing;
•Een klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden;
•Een bewijs van de beperkte zelfredzaamheid van alle gezinsleden (via een attest ziekenfonds of FOD Sociale Zekerheid Brussel);
•Een recent attest van de beschikking van toelaatbaarheid collectieve schuldenregeling en de toegewezen schuldbemiddelaar;
•Een recent attest met bewijs van het lopen van de procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de Wet op het Consumentenkrediet.
 
 
 
 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory