Belasting op sluikstort

Om sluikstorten tegen te gaan werd door de gemeenteraad een belastingsreglement aangenomen met als doel sluikstorten te ontraden en de kosten voor het opruimen van de sluikstorten te verhalen op de veroorzaker.

Wat is sluikstort?

Sluikstort zijn afvalstoffen die gestort worden in de gemeente op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is of die gestort of achtergelaten worden op niet reglementaire tijdstippen of in niet reglementaire afvalcontainers.

Door wie is de belasting verschuldigd?

De belasting is in hoofdorde verschuldigd door diegene die de afvalstoffen gestort heeft en in bijkomende orde, zo de dader onbekend is, door de eigenaar van de afvalstoffen voor zover kan aangenomen worden dat de eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is. Ingeval er meerdere daders zijn, is elke dader hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting. Evenzo ingeval er meerdere eigenaars van afvalstoffen zijn, is elke eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting zo de dader onbekend is voor zover kan aangenomen worden dat de eigenaars effectief schuldig of medeplichtig zijn.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt 250 euro per begonnen kubieke meter. Indien opruiming vereist is door een gespecialiseerde firma wordt dit bedrag verhoogd met het factuurbedrag van de opruimkost.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory