Openbaar onderzoek Aquafin Noordlaan

Aankondiging openbaar onderzoek


De gemeente Zwalm deelt mee dat door Aquafin, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar, een aanvraag is ingediend bij het gemeentebestuur voor het project "collector Noordlaan – Hundelgemsebaan te Zwalm”.
Het beginpunt van het project is gelegen ter hoogte van de Zwalmbeek, naast de duiker van de beek onder de gewestweg N415 – Noordlaan.  Het eindpunt van het project is gelegen in de Steenweg ter hoogte van het kruispunt N46 (Hundelgemsebaan of Hoofd) met de N415 Noordlaan.
 
Het betreft de aansluiting van de Noordlaan te Munkzwalm op de bestaande collector (91.065 "aanleg collector en persleiding naar RWZI”).  Hierbij wordt een puntlozing (dit is de uitlaat van de Hundelgemsebaan in Hembeke op de Meesterbazenloop) en verschillende achterwaartse lozingen opgenomen.  Het project gaat tot aan het rioleringsproject O96003 in de Steenweg, waar het gescheiden stelsel wordt aangesloten.  Net stroomafwaarts de lozinspunten is de waterloop OS 273 en de Zwalm (ecologisch interessante waterloop door vismigratie) in het VEN-gebied "Midden en benedenlopen van de Zwalm” gelegen.  Voor beide waterlopen is de kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM) van toepassing.  Dit is een waardevol project aangezien er een verbetering van de waterkwaliteit wordt verwacht en puntlozingen worden opgeheven.
Het openbaar onderzoek loopt van maandag 20 augustus tot en met dinsdag 18 september 2018.  De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de kantooruren worden ingekeken bij het bestuur van Zwalm, dienst grondgebiedszaken.
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory