Vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied

Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming volgens het gewestplan is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig. Deze wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.
 
Je vraagt de vergunning aan door het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeente. Het Departement Landbouw en Visserij dient bij een dergelijke aanvraag steeds advies te verlenen. Het advies kan bij het aanvraagformulier te voegen. Het college van burgemeester en schepenen moet de aanvraag binnen de 30 dagen na de aanvraag behandelen. Neemt het college geen beslissing binnen de 30 dagen, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.

Natuurvergunning

Het bebossen van agrarische gebieden kan ook vergunningsplichtig zijn in het kader van het Natuurdecreet.

Subsidies

Het Agentschap Natuur en Bos verleent subsidies voor bebossingen.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory